Værd at vide - Handelsbetingelser

1. Generelle oplysninger om leje-/overnatningskontrakt
AlpenTravel GmbH fungerer som agent og har ansvaret for leje-/overnatningskontrakten mellem ejeren af lejligheden og gæsten, såvel som for oplysningerne på AlpenTravel.com

Agenturets erstatningsansvar er begrænset til skade fremkaldt ved grov uagtsomhed eller ondskab. Bortset fra nedenstående bestemmelser, er der særlige betingelser, der gælder for de enkelte ferielejligheder.

2. Indgåelse af kontrakten
Denne kontrakt betragtes som indgået, så snart indkvarteringen er reserveret/booket. Kontrakten er bindende så snart gæsten har betalt den første del af betalingen. Gæsten har pligt til at tjekke rejsedokumenter og praktiske oplysninger udstedt til dem og skal straks meddele det til Alpen Travel GmbH i tilfælde af, at oplysningerne ikke lever op til deres forventninger.

3. Betaling
Leje-/overnatningskontrakten bekræftes af gæsten gennem erlægning af den første del af betalingen eller hele lejebeløbet. Beløbet skal modtages inden for 14 dage før ankomst, ellers anses kontrakten for ugyldig.

Forudbetaling: Du opkræves en forudbetaling på 100% indenfor 14 dage før ankomst.

Hvis det resterende beløb ikke er betalt til tiden, er AlpenTravel GmbH berettiget til at annullere kontrakten.

4. Prisændringer efter kontraktens indgåelse
AlpenTravel GmbH er berettiget til at ændre lejen i tilfælde af nye eller ændrede skatter, afgifter og omkostninger gør sig gældende eller på grund af ændringer i valutakurserne. Prisændringer baseret på de ovenstående omstændigheder må ikke overstige 10% af lejebeløbet og en meddelelse derom skal modtages af gæsten ikke senere end 14 dage før ankomsten. Hvis valutakursen for Euroen stiger betydeligt, vil prisen for ferielejligheden stige tilsvarende.

5. Annulleringer og ændringer
Du opkræves 100% af den samlede pris, hvis du afbestiller indenfor 30 dage før ankomst.

En annullering og ændring betragtes som værende gyldig, når oplysninger om samme modtages skriftligt. Gæsten er berettiget til at annullere bookingen til ferielejligheden inden for 14 dage fra ankomsten i tilfælde af krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre begivenheder, af lignende beskaffenhed, der finder sted ved rejsemålet eller i den nærmeste omegn. I disse tilfælde følger AlpenTravel GmbH følger de relevante officielle anbefalinger udstedt af Udenrigsministeriet. Retten til gratis annullering fra gæstens side gælder dog ikke, hvis gæsten allerede var klar over den pågældende hændelse, da leje-/overnatningskontrakten blev indgået, eller hvis hændelsen allerede var almindeligt bekendt. Hvis gæsten annullerer alligevel, træder AlpenTravel GmbHs ovenfor anførte annulleringspolitik i kraft.

6. Levering af alternativ overnatning
AlpenTravel GmbH kan skaffe gæsten passende alternative overnatningsmuligheder, som godkendes af gæsten, især hvis ændringen er ubetydelig og foretages med god grund. Der vil for eksempel være tale om god grund, når overnatningsstedet viser sig at være ubrugeligt, gæster, der allerede bor på overnatningsstedet forlænger deres ophold, eller denne handling er påkrævet på grund af andre vigtige driftsmæssige foranstaltninger. Eventuelle yderligere udgifter for det alternative overnatningssted dækkes af AlpenTravel GmbH.

7. Gæsternes rettigheder og ansvar
Ved at udfylde overnatningskontrakten, køber gæsten de normale rettigheder for brug af de lejede lokaler og faciliteter tilhørende ejendommen, som normalt stilles til rådighed for gæsten uden nogen særlige betingelser.

For skader forårsaget af gæsten gælder bestemmelser i erstatningsloven. Derfor har bærer gæsten ansvaret for eventuelle skader og eventuelle negative påvirkninger, der går ud over AlpenTravel GmbH eller tredjeparter, som er deres skyld eller deres ledsageres skyld eller nogen anden persons skyld, som de er ansvarlige for, også selvom den skadevoldte er berettiget til at forlange erstatning direkte fra AlpenTravel GmbH.

8. AlpenTravel GmbHs rettigheder og ansvar
Hvis gæsten nægter at betale de aftalte betalinger, eller er bagud med dem, har AlpenTravel GmbH ret til at beholde eventuelle ejendele, der er bragt ind af gæsten som kaution for den gæld, der udspringer fra opholdet og fra penge, der er lagt ud på gæstens vegne.

AlpenTravel GmbH har pligt til at levere de aftale tjenester i overensstemmelse med en rimelig standard.

9. AlpenTravel GmbHs erstatningsansvar
AlpenTravel GmbH er forpligtet til at handle med den fornødne omhu, der er sædvanlig for normale forretningstransaktioner for de forpligtelser, der følger af kontrakten, herunder ikke erstatningskrav for gæster. Undtagelser omfatter skade der forvoldes gæsten inden for etablissementets fire vægge, hvor skylden kan tildeles Alpen Travel GmbH eller deres ansatte. AlpenTravel GmbH accepterer ikke ansvaret over for gæsten, hvis levering af tjenesterne ikke er mulig på grund af strejke eller force majeure.

10. Afslutning af opholdet
Hvis kontrakten er blevet aftalt for et bestemt tidsrum, ender kontrakten i slutningen af dette tidsrum. Hvis gæsten rejser før tiden, er Alpen Travel GmbH berettiget til at opkræve fuld betaling som aftalt. Kontrakten vil blive afsluttet, hvis fuldførelsen af kontrakten blive umulig på grund af begivenheder, der betragtes som værende force majeure. AlpenTravel GmbH er berettiget til at annullere leje-/overnatningsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis gæsten
a) groft misbruger indkvarteringsstedet eller opfører sig på en hensynsløs, krænkende eller anden yderst upassende måde eller begår en ulovlig handling mod ejendommen eller mod blufærdigheden eller den fysiske sikkerhed af en anden person, der opholder sig på etablissementet
b) undlader at afregne fakturaer, der kræves betalt inden for en rimelig tidsfrist.

11. Husregler
Opmærksomheden henledes separat på husreglerne. Disse er en integreret del af denne kontrakt

12. Effektueringssted og værneting
Effektueringsstedet er det sted, hvor indkvarteringsstedet ligger. For alle kontraktmæssige partnere forbundet med indkvarteringsstedet og eventuelle verserende retstvister, er der enighed om, at domsmyndigheden er i 5020 Salzburg, med mindre der forefindes modstridende, tvingende juridiske årsager. Alle sager er udelukkende underlagt østrigsk lov.

13. Afsluttende bestemmelser
I tilfælde af, at individuelle bestemmelser under de generelle betingelser fremlagt i denne indkvarteringskontrakt bliver virkningsløse, vil gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke blive anfægtet. Retten til at rette fejl såvel som trykfejl og regnefejl forbliver uændret.

14. Fejl i pris
Vi tager forbehold for trykfejl samt fejl i priser.

OBS 

Handelsbetingelser fra før 04.05.2020 :

Geschftsbedingungen_Alpen_Travel_Danish – Copy

Egne indkvarteringer gør os stærke på pris og service

COVID-19

Vi sørger for Jeres sikkerhed, og overholder naturligvis alle COVID-19 forskrifter udførligt. Vi foretager ekstra COVID-19 rengøring, og I kan trygt booke hos os.