GODT AT VIDE – GDPR og cookiepolitik

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Mange tak for din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har en særlig høj prioritet for ledelsen af AlpenTravel GmbH. Det er muligt at bruge websiderne på AlpenTravel GmbH uden at oplyse personlige oplysninger. Hvis en registreret person imidlertid ønsker at gøre brug af særlige tjenester fra vores virksomhed via vores websted, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi som regel den pågældende persons samtykke.

Behandlingen af personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en person, sker altid i overensstemmelse med den grundlæggende databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesregler, der gælder for AlpenTravel GmbH. Med denne privatlivspolitik ønsker vores virksomhed at informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, som vi indsamler, bruger og behandler.

Desuden informeres de registrerede personer om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

AlpenTravel GmbH har som behandlingsansvarlig implementeret en lang række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at de personlige data, der behandles via denne hjemmeside, er beskyttet så fuldstændigt som muligt. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner i princippet have sikkerhedshuller, så der ikke kan garanteres absolut beskyttelse. Derfor står det alle berørte personer frit for at sende personoplysninger til os på alternative måder, f.eks. telefonisk.

1. Definitioner

AlpenTravel GmbH’s databeskyttelseserklæring er baseret på de begreber, der anvendes i det europæiske direktiv og den europæiske bekendtgørelse, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af databeskyttelsesforordningen (DS-GVO). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå for offentligheden samt for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne på forhånd forklare de anvendte termer.

Vi bruger bl.a. følgende udtryk i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger:

(a) Personoplysninger
Personoplysninger er alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “den registrerede”). En fysisk person anses for identificerbar, hvis den pågældende person kan identificeres direkte eller indirekte, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere specifikke kendetegn, der udtrykker den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende fysiske person.

(b) Registrerede
Ved “registreret” forstås enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige.

– (c) forarbejdning
Ved “behandling” forstås enhver operation eller række af operationer, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede processer, og som vedrører personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, sortering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for tilrådighedsstillelse, tilpasning eller sammenstilling, kvalificering, sletning eller tilintetgørelse.

(d) Begrænsning af behandling
Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede personoplysninger med henblik på at begrænse deres fremtidige behandling.

– e) Profilering
Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i anvendelse af sådanne personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den pågældende fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller bevægelser.

– f) Pseudonymisering
Ved pseudonymisering forstås behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret person uden at der gives yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er omfattet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Dataansvarlig eller dataansvarlig
Den dataansvarlige eller dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger. Når formålene med og midlerne til en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning, kan den eller de registeransvarlige udpeges i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning på grundlag af visse kriterier.

h) Behandlere på kontrakt
Behandler er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

i) Modtager
Modtageren er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om denne person er en tredjepart eller ej. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med et specifikt undersøgelsesmandat i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.

j) Tredjepart
Ved tredjepart forstås enhver fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysningerne under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte ansvar.

k) Samtykke
Ved “samtykke” forstås enhver frivillig, informeret og utvetydig tilkendegivelse fra den registrerede af sin vilje i det konkrete tilfælde i form af en erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling, der angiver, at den registrerede samtykker i behandlingen af sine personoplysninger.

2. Den dataansvarliges navn og adresse

Den ansvarlige i henhold til databeskyttelsesgrundforordningen, andre databeskyttelseslove, der gælder i EU’s medlemsstater, og andre bestemmelser af databeskyttelsesmæssig karakter er databeskyttelseskommissæren:

Alps Travel GmbH

Karl-Heinrich-Waggerlstraße 7c 5640 Bad Gastein
ØSTRIG

Telefon: 0043 6434 20 135
E-mail: info@alpentravel.com
Hjemmeside: www.alpentravel.com

3. Cookies

Internetsiderne på xxx bruger cookies. Cookies er tekstfiler, som gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en streng af tegn, som gør det muligt at henføre internetsider og servere til den specifikke internetbrowser, som cookien er gemt i. Dette gør det muligt for de besøgte internetsider og servere at skelne den pågældende persons individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-id.

Ved hjælp af cookies kan AlpenTravel gmbh give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden indstillingen af cookies.

Ved hjælp af en cookie kan oplysningerne og tilbuddene på vores websted optimeres i brugerens interesse. Cookies gør det som allerede nævnt muligt for os at genkende brugerne af vores websted. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. F.eks. behøver brugeren af et websted, der anvender cookies, ikke at indtaste sine adgangsoplysninger på ny, hver gang han besøger webstedet, da disse overtages af webstedet og cookien lagres på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien i en indkøbskurv i en onlinebutik. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv, via en cookie.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre, at vores websted sætter cookies ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den pågældende person deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, kan det være, at alle funktioner på vores websted under visse omstændigheder ikke kan bruges fuldt ud.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

AlpenTravel GmbH’s hjemmeside indsamler en række generelle data og oplysninger, hver gang en person eller et automatiseret system har adgang til hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og -versioner kan registreres, (2) det operativsystem, der anvendes af det system, der har adgang til vores websted, (3) det websted, hvorfra et system, der har adgang til vores websted, får adgang til vores websted (såkaldt referrer), (4) de underwebsteder, som et system, der har adgang til vores websted, får adgang til, (5) dato og klokkeslæt for adgangen til webstedet,

(6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af det system, der giver adgang til systemet, og (8) andre lignende data og oplysninger, der bruges til at afværge farer i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger drager AlpenTravel gmbh ikke nogen konklusioner om den pågældende person. Disse oplysninger er nødvendige (1) for at levere indholdet på vores websted korrekt, (2) for at optimere indholdet og annonceringen på vores websted, (3) for at sikre, at vores informationsteknologiske systemer og teknologien på vores websted fungerer på lang sigt, og (4) for at give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retshåndhævelsen i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger evalueres derfor af AlpenTravel gmbh både statistisk og med henblik på at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt niveau af

Beskyttelse af de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personlige data, som den pågældende person har givet.

5. Registrering på vores websted

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges websted ved at give personoplysninger. De personoplysninger, der overføres til den dataansvarlige, bestemmes af den respektive indtastningsmaske, der anvendes ved registreringen. De personoplysninger, som den registrerede indtaster, indsamles og opbevares udelukkende til den registeransvarliges interne brug og til dennes egne formål. Den dataansvarlige kan sørge for, at oplysningerne videregives til en eller flere databehandlere, f.eks. en pakkeleverandør, som også vil bruge personoplysningerne udelukkende til interne formål, der kan tilskrives den dataansvarlige.

Ved registrering på den dataansvarliges websted gemmes også den IP-adresse, som internetudbyderen (ISP) har tildelt den registrerede, samt dato og klokkeslæt for registreringen. Opbevaringen af disse data sker på baggrund af, at misbrug af vores tjenester kun på den måde kan forhindres, og disse data gør det om nødvendigt muligt at opklare begåede forbrydelser. I denne henseende er opbevaring af disse oplysninger nødvendig for at beskytte den dataansvarlige. Disse oplysninger videregives ikke til tredjeparter, medmindre der er en retlig forpligtelse hertil, eller medmindre oplysningerne anvendes til strafferetlig forfølgelse.

Registreringen af den registrerede ved frivilligt at afgive personoplysninger tjener den registeransvarlige til at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, som på grund af sagens art kun kan tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der er opgivet under registreringen, eller få dem slettet helt fra den registeransvarliges database.

Den registeransvarlige skal til enhver tid efter anmodning give enhver registreret oplysning om, hvilke personoplysninger om den registrerede der er lagret. Endvidere skal den dataansvarlige rette eller slette personoplysninger efter anmodning eller meddelelse fra den registrerede, forudsat at dette ikke strider mod eventuelle lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Den registeransvarliges samlede personale skal stå til rådighed for den registrerede som kontaktpersoner i denne forbindelse.

6. Tilmelding til vores nyhedsbrev

På AlpenTravel GmbH’s hjemmeside har brugerne mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev. Hvilke personoplysninger, der overføres til den ansvarlige for behandlingen ved bestilling af nyhedsbrevet, fremgår af den indtastningsmaske, der anvendes til dette formål.

AlpenTravel GmbH informerer med jævne mellemrum sine kunder og forretningspartnere om virksomhedens tilbud ved hjælp af et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet fra vores virksomhed kan kun modtages af den pågældende person, hvis (1) den pågældende person har en gyldig e-mailadresse og (2) den pågældende person tilmelder sig for at modtage nyhedsbrevet. Af juridiske årsager sendes der en bekræftelsesmail i forbindelse med dobbelt opt-in-proceduren til den e-mailadresse, som den pågældende person har angivet første gang med henblik på udsendelse af nyhedsbrevet. Denne bekræftelsesmail bruges til at kontrollere, om ejeren af e-mailadressen som den pågældende person har givet tilladelse til at modtage nyhedsbrevet.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, gemmer vi også den IP-adresse, som internetudbyderen (ISP) har tildelt det computersystem, som den pågældende person bruger på tilmeldingstidspunktet, samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen. Indsamlingen af disse data er nødvendig for at kunne spore (eventuelt) misbrug af en registreredes e-mailadresse på et senere tidspunkt og tjener derfor til at sikre den dataansvarlige juridisk set.

De personlige oplysninger, der indsamles som led i en tilmelding til et nyhedsbrev, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Desuden kan abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret via e-mail, hvis dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevstjenesten eller registreringen i denne forbindelse, hvilket kan være tilfældet i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevstilbuddet eller ændringer i de tekniske betingelser. De personlige oplysninger, der indsamles som led i nyhedsbrevstjenesten, videregives ikke til tredjeparter. Den pågældende person kan til enhver tid opsige sin tilmelding til vores nyhedsbrev.

Et samtykke til opbevaring af personoplysninger, som den pågældende person har givet os med henblik på udsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at finde et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt til enhver tid at afmelde sig fra udsendelse af nyhedsbrevet direkte på den dataansvarliges websted eller at informere den dataansvarlige herom på anden vis.

7. Sporing af nyhedsbreve

Nyhedsbrevene fra AlpenTravel GmbH indeholder såkaldte sporingspixels. En sporingspixel er et miniaturebillede, der er indlejret i e-mails, der sendes i HTML-format for at muliggøre registrering og analyse af logfiler. Dette gør det muligt at foretage en statistisk evaluering af online markedsføringskampagners succes eller fiasko. Den indlejrede pixel-kode gør det muligt for AlpenTravel GmbH at identificere, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en person, og hvilke links i e-mailen den pågældende person fik adgang til.

Sådanne personoplysninger, der indsamles via de sporingspixel, der er indeholdt i nyhedsbrevene, gemmes og evalueres af den dataansvarlige med henblik på at optimere udsendelsen af nyhedsbrevet og tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den pågældende persons interesser. Disse personlige oplysninger videregives ikke til tredjeparter. De berørte personer har til enhver tid ret til at tilbagekalde den relevante særskilte samtykkeerklæring, der er afgivet via den dobbelte opt-in-procedure. Efter tilbagekaldelse slettes disse personoplysninger af den dataansvarlige. AlpenTravel GmbH fortolker automatisk en annullering af modtagelsen af nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

8. Mulighed for kontakt via webstedet

AlpenTravel GmbH’s hjemmeside indeholder på grund af lovmæssige bestemmelser oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt med vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret person kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, lagres de personoplysninger, som den registrerede person har fremsendt, automatisk. Sådanne personoplysninger, som en registreret frivilligt fremsender til den dataansvarlige, lagres med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Disse personlige oplysninger videregives ikke til tredjeparter.

9. Kommentarfunktion i bloggen på webstedet

AlpenTravel GmbH giver brugerne mulighed for at afgive individuelle kommentarer til individuelle blogindlæg på en blog på den dataansvarliges hjemmeside. En blog er en portal på et websted, som normalt er åbent for offentligheden, hvor en eller flere personer, der kaldes bloggere eller webbloggere, kan skrive artikler eller tanker i såkaldte blogindlæg. Blogindlæggene kan normalt kommenteres af tredjeparter.

Hvis en registreret person efterlader en kommentar i den blog, der er offentliggjort på dette websted, vil der ud over de kommentarer, som den registrerede person efterlader, også blive gemt og offentliggjort oplysninger om tidspunktet for kommentaren og det brugernavn (pseudonym), som den registrerede person har valgt. Desuden logges den IP-adresse, som internetudbyderen (ISP) har tildelt den pågældende person. IP-adressen gemmes af sikkerhedshensyn og i tilfælde af, at den pågældende person krænker tredjemands rettigheder ved at indsende en kommentar eller offentliggøre ulovligt indhold. Opbevaringen af disse personoplysninger sker derfor i den registeransvarliges egen interesse, således at den registeransvarlige i tilfælde af en overtrædelse af loven kan undskylde sig selv. Disse indsamlede personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre en sådan videregivelse er foreskrevet ved lov eller tjener den dataansvarliges juridiske forsvar.

10. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger
Den dataansvarlige må kun behandle og opbevare den registreredes personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde opbevaringsformålet, eller hvor det er fastsat i EU-direktivet og EU-forordningen eller af en anden lovgiver i love eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis opbevaringsformålet ikke længere er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i det europæiske direktiv og den europæiske forordning eller en anden kompetent lovgiver, udløber, skal personoplysningerne blokeres eller slettes rutinemæssigt og i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

11. Den registreredes rettigheder

A) Ret til bekræftelse
Enhver registreret har ret til i henhold til EU-direktivet og forordningen om databeskyttelsesforordningen at få en bekræftelse fra den registeransvarlige om, hvorvidt personoplysninger om vedkommende behandles. Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

– B) Ret til adgang
Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen om databeskyttelse ret til til enhver tid gratis at få oplysninger om de personoplysninger, der vedrører den pågældende, som er blevet lagret, og en kopi af disse oplysninger fra den registeransvarlige. Desuden har den europæiske lovgiver givet den registrerede følgende oplysninger:

– Formålene med behandlingen

– De kategorier af personoplysninger, der behandles

– de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

– Hvis det er muligt, den planlagte varighed af opbevaringen af personoplysningerne eller, hvis det ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne varighed

– eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger om ham eller hende eller til begrænsning af den behandling, der foretages af den dataansvarlige, eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling

– eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed

– Hvis personoplysningerne ikke indsamles hos den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse

– eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4, i gruppefritagelsesforordningen om databeskyttelse og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik, omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede

Den registrerede har også ret til at få at vide, om personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at få oplysninger om de passende garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til adgang, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

– (C) Ret til berigtigelse
Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen om databeskyttelse ret til straks at anmode om berigtigelse af urigtige personoplysninger om ham eller hende. Endvidere har den registrerede under hensyntagen til formålet med behandlingen ret til at anmode om at få ufuldstændige personoplysninger suppleret, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

– D) Ret til annullering (ret til at blive glemt)
Enhver person, der er genstand for behandling af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til at kræve, at den registeransvarlige straks sletter personoplysninger om vedkommende, som er omfattet af en af følgende betingelser, og i det omfang behandlingen ikke er nødvendig:

– Personoplysningerne er blevet indsamlet til sådanne formål eller behandlet på en anden måde, hvor de ikke længere er nødvendige.

– Den registrerede trækker sit samtykke, som behandlingen var baseret på, tilbage i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i gruppefritagelsesforordningen om databeskyttelsesforordningen eller artikel 9, stk. 2, litra a), i gruppefritagelsesforordningen om databeskyttelsesforordningen om databeskyttelsesforordningen, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.

– Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i gruppefritagelsesforordningen for DSG, og der er ingen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i gruppefritagelsesforordningen for DSG.

– Personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.

– Sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemsstater, som den registeransvarlige er underlagt.

– Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til art. 8, stk. 1 DS-GVO.

Hvis en af ovenstående grunde gør sig gældende, og en person ønsker at få personoplysninger, der er gemt af AlpenTravel gmbh, slettet, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen hos AlpenTravel gmbh sørger for, at anmodningen om sletning straks bliver efterkommet.

Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af AlpenTravel gmbh, og hvis vores virksomhed som ansvarlig er forpligtet til at slette personoplysningerne i henhold til art. 17, stk. 1 DS-GVO skal AlpenTravel gmbh træffe passende foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere andre ansvarlige for databehandling, som behandler de offentliggjorte personoplysninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og gennemførelsesomkostningerne, om, at den pågældende person har anmodet om sletning af alle links til disse personoplysninger eller kopier eller replikationer af disse personoplysninger fra disse andre ansvarlige for databehandling, for så vidt som behandlingen ikke er nødvendig. Medarbejderen hos AlpenTravel gmbh vil træffe de nødvendige foranstaltninger i de enkelte tilfælde.

– (E) Ret til begrænsning af behandling
Enhver person, der er omfattet af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til at anmode den dataansvarlige om at begrænse behandlingen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

– Den registrerede person anfægter nøjagtigheden af personoplysningerne i et tidsrum, der giver den registeransvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.

– Behandlingen er ulovlig, den registrerede nægter at slette personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af personoplysningerne.

– Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingsformålene, men den registrerede har brug for dem til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem.

– Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1 DS-GVO, og det er endnu ikke klart, om den dataansvarliges legitime grunde vejer tungere end den registreredes.

Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og en berørt person ønsker at anmode om begrænsning af personoplysninger, der er lagret hos AlpenTravel gmbh, kan vedkommende kontakte en

medarbejder hos den dataansvarlige til enhver tid. Medarbejderen hos AlpenTravel GmbH vil sørge for, at behandlingen af oplysningerne begrænses.

– F) Ret til overførsel af data
Enhver registreret, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til at få udleveret personoplysninger om den pågældende, som den registrerede har givet den registeransvarlige i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Den har også ret til at videregive sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig uden indblanding fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, forudsat at behandlingen er baseret på det samtykke, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a), i DS-GP-forordningen eller artikel 9, stk. 2, litra a), i DS-GP-forordningen, eller på en kontrakt, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i DS-GP-forordningen, og at behandlingen foretages med automatiserede midler, forudsat at behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der påhviler den dataansvarlige.

Endvidere kan han, når han udøver sin ret til overførsel af oplysninger i henhold til artikel. 20, stk. 1, DS-GVO har den registrerede ret til at få personoplysningerne overført direkte fra en ansvarlig person til en anden ansvarlig person, for så vidt dette er teknisk muligt, og for så vidt dette ikke krænker andre personers rettigheder og frihedsrettigheder.

For at gøre retten til dataoverførsel gældende kan den pågældende til enhver tid kontakte en medarbejder hos AlpenTravel GmbH.

– g) Ret til at klage
Enhver person, der er omfattet af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om ham/hende af grunde, der vedrører hans/hendes særlige situation, på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i gruppefritagelsesforordningen om behandling af personoplysninger. Dette gælder også for profilering på grundlag af disse bestemmelser.

I tilfælde af indsigelse vil AlpenTravel GmbH ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan dokumentere tvingende beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som vejer tungere end den pågældende persons interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem.

Hvis AlpenTravel GmbH behandler personoplysninger med henblik på direkte reklame, har den pågældende person til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger med henblik på en sådan reklame. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den pågældende person gør indsigelse mod, at AlpenTravel GmbH behandler oplysningerne til direkte markedsføringsformål, vil AlpenTravel GmbH ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Desuden har den registrerede ret til at gøre indsigelse mod AlpenTravel GmbH’s behandling af personoplysninger om ham/hende til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til art. 89, stk. 1 DS-GVO af grunde, der skyldes hans særlige situation, medmindre en sådan behandling er nødvendig for udførelsen af en opgave i almenhedens interesse.

For at udøve sin ret til at gøre indsigelse kan den pågældende person direkte kontakte en medarbejder hos AlpenTravel GmbH eller en anden medarbejder. Den registrerede skal også frit kunne udøve sin ret til at gøre indsigelse i forbindelse med anvendelsen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, ved hjælp af automatiserede procedurer, der anvender tekniske specifikationer.

– h) Automatiserede afgørelser fra sag til sag, herunder profilering
Enhver person, der er genstand for behandling af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til ikke at blive underkastet en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger for den pågældende eller påvirker den pågældende væsentligt på en lignende måde, forudsat at afgørelsen 1) ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller 2) er tilladt i henhold til EU-retten eller national ret eller i de medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt, og som indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller 3) træffes med den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den pågældende person og den ansvarlige person eller (2) er truffet med den pågældende persons udtrykkelige samtykke, træffer AlpenTravel gmbh passende foranstaltninger til at beskytte den pågældende persons rettigheder og frihedsrettigheder samt dennes legitime interesser, herunder som minimum retten til at få en person til at gribe ind over for den ansvarlige person, til at fremføre sin egen holdning og til at anfægte afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve sine rettigheder i forbindelse med automatiserede afgørelser, kan han eller hun til enhver tid gøre dette ved at kontakte en ansat hos den dataansvarlige.

– I) Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til databeskyttelseslovgivningen
Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og den europæiske forordningsudstedende myndighed ret til til enhver tid at tilbagekalde sit samtykke til behandlingen af personoplysninger.

Hvis den registrerede ønsker at udøve sin ret til at tilbagekalde sit samtykke, kan han eller hun til enhver tid gøre dette ved at kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

12. Privatlivspolitik vedrørende brugen og udnyttelsen af Facebook
Den dataansvarlige har integreret Facebook-komponenter på dette websted. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et onlinefællesskab, der normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller giver internetfællesskabet mulighed for at give personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger. Facebook gør det muligt for brugerne af det sociale netværk at oprette private profiler, uploade billeder og skabe netværk via bl.a. venneanmodninger.

Facebooks driftsselskab er Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis den registrerede bor uden for USA eller Canada, er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Ved hver enkelt side på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Facebook-komponent (Facebook-plugin), bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk opfordret af den pågældende Facebook-komponent til at downloade en repræsentation af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook. En komplet oversigt over alle Facebook plug-ins findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?Locale=de_DE . Som en del af denne tekniske proces får Facebook oplysninger om, hvilken specifik underside på vores websted den pågældende person har besøgt.

Hvis den pågældende person er logget ind på Facebook på samme tid, genkender Facebook, hvilken specifik side på vores websted den pågældende person besøger, hver gang personen besøger vores websted og i hele den periode, den pågældende person opholder sig på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Facebook-komponenten og tildeles af Facebook til de respektive Facebook

Konto for den pågældende person. Hvis den registrerede klikker på en af de Facebook-knapper, der er integreret på vores websted, f.eks. knappen “Synes godt om”, eller hvis den registrerede kommenterer, tildeler Facebook disse oplysninger til den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personlige oplysninger.

Facebook modtager via Facebook-komponenten oplysninger om, at den pågældende person har besøgt vores websted, når den pågældende person er logget ind på Facebook samtidig med, at han/hun har adgang til vores websted, uanset om den pågældende klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis den pågældende person ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Facebook på denne måde, kan vedkommende forhindre, at de overføres ved at logge ud af sin Facebook-konto, inden han/hun går ind på vores websted.

Facebooks offentliggjorte datapolitik, som er tilgængelig på https://de- de.facebook.com/about/privacy/, indeholder oplysninger om Facebooks indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Den forklarer også, hvilke indstillinger Facebook tilbyder for at beskytte den pågældende persons privatliv. Desuden findes der forskellige applikationer, der gør det muligt at undertrykke dataoverførslen til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede person til at undertrykke dataoverførsel til Facebook.

13. Privatlivspolitik vedrørende brugen og udnyttelsen af Google adsense
Den ansvarlige for behandlingen har integreret Google adsense på dette websted. Google adsense er en onlinetjeneste, der gør det muligt at placere reklamer på tredjepartswebsteder. Google adsense er baseret på en algoritme, der udvælger de annoncer, der vises på tredjepartswebsteder, i overensstemmelse med indholdet af det pågældende tredjepartswebsted. Google adsense gør det muligt at målrette internetbrugeren på baggrund af interesser, hvilket sker ved at oprette individuelle brugerprofiler.

Driftsselskabet for Google adsense-komponenten er Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google adsense-komponenten er at inkludere reklamer på vores websted. Google adsense placerer en cookie på den pågældende persons it-system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Indstillingen af cookies gør det muligt for Alphabet Inc. Til at analysere brugen af vores websted. Hver gang du besøger en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Google adsense-komponent, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk af den pågældende Google adsense-komponent opfordret til at overføre data til Alphabet Inc. Til brug for online-reklamer og fakturering af provisioner. Som en del af denne tekniske proces har Alphabet Inc. Får kendskab til personoplysninger, såsom den pågældende persons IP-adresse, som Alphabet Inc. Bruges bl.a. til at spore oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende til at udarbejde kommissionsopgørelser.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre, at vores websted sætter cookies, som beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent modsætte sig, at der sættes cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Alphabet Inc. fra at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Desuden er en cookie, der allerede er indstillet af Alphabet Inc. Kan til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Google adsense bruger også såkaldte sporingspixels. En tællepixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i websider for at muliggøre registrering og analyse af logfiler, som kan bruges til statistisk analyse. Ved hjælp af den indlejrede pixel-kode kan Alphabet Inc. Kan genkende, om og hvornår et websted er blevet åbnet af en berørt person, og hvilke links den berørte person har klikket på. Sporingspixel tjener bl.a. til at evaluere besøgsstrømmen på et websted.

Via Google adsense overføres personlige data og oplysninger, herunder IP-adresse, der er nødvendige for indsamling og fakturering af de viste reklamer, til Alphabet Inc. I USA. Disse personoplysninger opbevares og behandles i USA.

Amerika. Alphabet Inc. Kan dele disse personlige oplysninger, der er indsamlet gennem den tekniske proces, med tredjeparter.

Google adsense forklares mere detaljeret under dette link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

14. Fortrolighedspolitik vedrørende brugen af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
Den dataansvarlige har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på dette websted. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og evaluering af data om de besøgendes adfærd på internetsteder. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om, fra hvilket websted en person har besøgt et websted (såkaldte henvisere), hvilke undersider på webstedet der er blevet besøgt, eller hvor ofte og hvor længe en underside er blevet besøgt. En webanalyse bruges primært til optimering af et websted og til cost-benefit-analyse af internetreklamer.

Driftsselskabet for Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige bruger tilføjelsen til webanalyse via Google Analytics. Denne tilføjelse bruges af Google til at forkorte og anonymisere IP-adressen for den pågældende persons internetforbindelse, hvis adgangen til vores internetsider sker fra en EU-medlemsstat eller fra en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på vores websted. Google bruger de indsamlede data og oplysninger bl.a. til at evaluere brugen af vores websted, til at udarbejde online-rapporter til os, der viser aktiviteterne på vores websted, og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af vores websted.

Google Analytics placerer en cookie på den pågældende persons it-system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indsætte en cookie kan Google analysere brugen af vores websted. Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Google Analytics-komponent, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk af den pågældende Google Analytics-komponent opfordret til at overføre data til Google med henblik på online-analyse. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til personlige data, f.eks. den pågældende persons IP-adresse, som Google bl.a. bruger til at spore oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende til at muliggøre kommissionsopgørelser.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, f.eks. adgangstidspunktet, hvorfra adgangen stammer, og hvor ofte den pågældende person besøger vores websted. Hver gang du besøger vores websted, overføres disse personlige data, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den pågældende person bruger, til Google i USA. Disse personlige oplysninger opbevares af Google i USA. Google kan dele disse personlige oplysninger, der indsamles gennem den tekniske proces, med tredjeparter.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre, at vores websted sætter cookies, som beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent modsætte sig, at der sættes cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Google i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Desuden kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden er det muligt for den pågældende person at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af data, der genereres af Google Analytics og vedrører brugen af dette websted, og Googles behandling af disse data. Med henblik herpå skal den pågældende person downloade og installere et browser add-on på linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Denne browsertilføjelse fortæller Google Analytics via javascript, at der ikke må overføres data og oplysninger om besøg på internetsider til Google Analytics. Installationen af browsertilføjelsesprogrammet anses af

Google som en modsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologiske system senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelsesprogrammet for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsesprogrammet afinstalleres eller deaktiveres af den pågældende person eller af en anden person inden for dennes kontrolsfære, kan browsertilføjelsesprogrammet geninstalleres eller genaktiveres.

Yderligere oplysninger og Googles gældende privatlivspolitik findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og https://www.google.com/analytics/terms/de.html Google Analytics forklares mere detaljeret på dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

15. Fortrolighedspolitik vedrørende brugen og anvendelsen af Google Remarketing
Den dataansvarlige har integreret Google Remarketing-tjenester på dette websted. Google Remarketing er en Google Adwords-funktion, der gør det muligt for en virksomhed at vise reklamer til internetbrugere, der tidligere har været på virksomhedens websted. Integrationen af Google Remarketing giver derfor en virksomhed mulighed for at oprette brugerrelaterede annoncer og dermed vise annoncer, der er interessante for internetbrugeren.

Google Remarketing-tjenesterne drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er at vise reklamer, der er relevante for dine interesser. Google Remarketing giver os mulighed for at vise reklamer via Google-annonceringstjenestenetværket eller på andre websteder, som er skræddersyet til internetbrugernes individuelle behov og interesser.

Google Remarketing placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Indstillingen af cookies gør det muligt for Google at genkende besøgende på vores websted, som efterfølgende besøger websteder, der også er medlemmer af Googles reklamenetværk. Hver gang der åbnes et websted, hvor Google Remarketing-tjenesten er blevet integreret, identificerer den pågældende persons internetbrowser sig automatisk over for Google. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til personlige data, f.eks. brugerens IP-adresse eller surfadfærd, som Google bl.a. bruger til at vise reklamer, der er relevante for brugerens interesser. Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, f.eks. de internetsider, som den pågældende person har besøgt. Hver gang du besøger vores websted, overføres personlige data, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den pågældende person bruger, til Google i USA. Disse personlige oplysninger opbevares af Google i USA.

Google kan dele disse personlige oplysninger, der er indsamlet gennem den tekniske proces, med tredjeparter.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre, at vores websted sætter cookies, som beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent modsætte sig, at der sættes cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Google i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Desuden kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den pågældende person mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede annoncering. For at gøre dette skal den pågældende person gå ind på linket www.google.de/settings/ads fra en hvilken som helst internetbrowser, han/hun bruger, og foretage de ønskede indstillinger der.

Du kan få flere oplysninger og læse Googles aktuelle politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

16. Privatlivspolitik vedrørende brugen og anvendelsen af Google+
Den dataansvarlige har integreret Google+-knappen som en komponent på dette websted. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et

Et onlinefællesskab, der normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller giver internetfællesskabet mulighed for at give personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger. Google+ giver brugerne af det sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og skabe netværk via bl.a. venskabsanmodninger.

Google+ drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang der er adgang til en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Google+-knap, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk opfordret af den pågældende Google+-knap til at downloade en visning af den tilsvarende Google+-knap fra Google. Som en del af denne tekniske proces får Google oplysninger om, hvilken specifik underside på vores websted den pågældende person har besøgt. Du kan finde flere oplysninger om Google+ på https://developers.google.com/+/.

Hvis den pågældende person samtidig er logget ind på Google+, genkender Google, hvilken specifik side på vores websted den pågældende person besøger, hver gang den pågældende person går ind på vores websted og i hele den periode, hvor den pågældende person besøger vores websted. Disse oplysninger indsamles af Google+-knappen og tilknyttes af Google til den pågældende persons Google+-konto.

Hvis den registrerede klikker på en af de Google+-knapper, der er integreret på vores websted, og derved giver en Google+1-anbefaling, tildeler Google disse oplysninger til den registreredes personlige Google+-brugerkonto og gemmer disse personlige oplysninger. Google gemmer den registreredes Google+1-anbefaling og gør den offentligt tilgængelig i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som den registrerede har accepteret i den forbindelse. En Google+1-anbefaling fra den registrerede på dette websted vil efterfølgende blive gemt og behandlet sammen med andre personoplysninger, f.eks. navnet på den Google+1-konto, som den registrerede bruger, og det foto, der er gemt på denne konto, i andre Google-tjenester, f.eks. i søgemaskinens resultater i Google-søgemaskinen, på den registreredes Google-konto eller andre steder, f.eks. på websteder eller i forbindelse med reklamer. Google er også i stand til at sammenkæde et besøg på dette websted med andre personlige data, som Google har gemt. Google registrerer også disse personlige oplysninger med henblik på at forbedre eller optimere Googles forskellige tjenester.

Google modtager oplysninger fra Google+-knappen om, at den pågældende person har besøgt vores websted, når den pågældende person er logget ind på Google+ samtidig med, at vedkommende besøger vores websted, uanset om vedkommende klikker på Google+-knappen eller ej.

Hvis en overførsel af personoplysninger til Google ikke ønskes af den pågældende person, kan denne person forhindre en sådan overførsel ved at logge ud af sin Google+-konto, inden han/hun får adgang til vores websted.

Du kan få flere oplysninger og læse Googles aktuelle politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Du kan finde yderligere oplysninger fra Google om Google+1-knappen på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

17. Privatlivspolitik om brug og anvendelse af Google adwords
Den ansvarlige for behandlingen har integreret Google Adwords på dette websted. Google Adwords er en reklametjeneste på internettet, der giver annoncører mulighed for at vise annoncer både i Googles søgemaskineresultater og på Googles reklamenetværk. Google Adwords giver annoncøren mulighed for at definere søgeord på forhånd, som kun bruges til at vise en annonce i Googles søgemaskineresultater, når brugeren bruger søgemaskinen til at finde et søgeordrelevant søgeresultat. I Googles reklamenetværk distribueres annoncerne til relevante websteder ved hjælp af en automatisk algoritme og i overensstemmelse med de på forhånd definerede nøgleord.

Virksomheden, der driver Google Adwords-tjenesterne, er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Adwords er at fremme vores websted ved at vise interessante annoncer på tredjeparters websteder og i søgeresultaterne i Google-søgemaskinen og ved at vise tredjepartsannoncer på vores websted.

Hvis en person kommer til vores hjemmeside via en Google-annonce, lagrer Google en såkaldt konverteringscookie på den pågældendes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter tredive dage og tjener ikke til at identificere den pågældende person. Hvis cookien endnu ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at spore, om visse undersider, f.eks. indkøbskurven i et onlineshop-system, er blevet besøgt på vores websted. Gennem konverteringscookien kan både vi og Google spore, om en person, der kom til vores websted via en annonce på en annonce på en annonce, genererede en omsætning, dvs. gennemførte eller annullerede et køb af varer.

De data og oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges af Google til at udarbejde besøgsstatistik for vores websted. Disse besøgsstatistikker bruges igen af os til at bestemme det samlede antal brugere, der blev henvist til os via adwords-annoncer, dvs. til at bestemme succes eller fiasko for den pågældende adwords-annonce og til at optimere vores adwords-annoncer i fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre Google Adwords-annoncører modtager nogen oplysninger fra Google, som kan identificere den pågældende person.

Konverteringscookien bruges til at lagre personlige oplysninger, f.eks. de internetsider, som den pågældende person har besøgt. Hver gang du besøger vores websted, overføres personlige data, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den pågældende person bruger, til Google i USA. Disse personlige oplysninger opbevares af Google i USA. Google kan dele disse personlige oplysninger, der indsamles gennem den tekniske proces, med tredjeparter.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre, at vores websted sætter cookies, som beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent modsætte sig, at der sættes cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Google i at sætte en konverteringscookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Desuden kan en cookie, der allerede er sat af Google adwords, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den pågældende person mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede annoncering. For at gøre dette skal den pågældende person gå ind på linket www.google.de/settings/ads fra en hvilken som helst internetbrowser, han/hun bruger, og foretage de ønskede indstillinger der.

Du kan få flere oplysninger og læse Googles aktuelle politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

18. Privatlivspolitik vedrørende brugen og anvendelsen af Instagram
Den dataansvarlige har integreret komponenter af Instagram-tjenesten på dette websted. Instagram er en tjeneste, der kan betegnes som en audiovisuel platform, der gør det muligt for brugerne at dele fotos og videoer og også at sprede sådanne data på andre sociale netværk.

Driftsselskabet for Instagrams tjenester er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Instagram-komponent (Insta-knap), bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk opfordret af den pågældende Instagram-komponent til at downloade en repræsentation af den tilsvarende Instagram-komponent. Som en del af denne tekniske proces får Instagram kendskab til, hvilken specifik side på vores websted den pågældende person har besøgt.

Hvis den pågældende person er logget ind på Instagram på samme tid, genkender Instagram, hvilken specifik side den pågældende person besøger, hver gang personen besøger vores websted og i hele den periode, den pågældende person opholder sig på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Instagram-komponenten og tilknyttes af Instagram til den pågældende persons Instagram-konto.

Bekymret. Hvis den registrerede klikker på en af de Instagram-knapper, der er integreret på vores websted, vil de overførte data og oplysninger blive tilknyttet den registreredes personlige Instagram-brugerkonto og blive gemt og behandlet af Instagram.

Instagram modtager oplysninger fra Instagram-komponenten om, at den pågældende person har besøgt vores websted, når vedkommende er logget ind på Instagram samtidig med, at vedkommende besøger vores websted, uanset om vedkommende klikker på Instagram-komponenten eller ej. Hvis den pågældende person ikke ønsker, at Instagram skal modtage sådanne oplysninger, kan vedkommende forhindre overførslen ved at logge ud af sin Instagram-konto, inden han/hun går ind på vores websted.

Du kan få flere oplysninger og se Instagrams nuværende praksis for beskyttelse af personlige oplysninger på https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

19. Privatlivspolitik om brug og anvendelse af linkedin
Den dataansvarlige har integreret linkedin Corporation-komponenter i dette websted. Linkedin er et internetbaseret socialt netværk, der giver brugerne mulighed for at få kontakt med eksisterende forretningskontakter og skabe nye forretningskontakter. Over 400 millioner registrerede personer bruger linkedin i mere end 200 lande. Linkedin er i øjeblikket den største platform for forretningsforbindelser og et af de mest besøgte websteder i verden.

Linkedin drives af linkedin Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. For spørgsmål vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger uden for USA er linkedin Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarlig.

Hver gang du besøger vores websted, som er udstyret med en linkedin-komponent (linkedin-plug-in), får denne komponent den browser, som den pågældende person bruger, til at downloade en tilsvarende visning af linkedin-komponenten. Yderligere oplysninger om linkedin-plugins findes på https://developer.linkedin.com/plugins . Som en del af denne tekniske proces får linkedin oplysninger om, hvilken specifik underside på vores websted den pågældende person har besøgt.

Hvis den pågældende person er logget ind på linkedin på samme tid, genkender linkedin, hvilken specifik underside på vores websted den pågældende person besøger, hver gang den pågældende person går ind på vores websted og i hele den periode, hvor den pågældende person opholder sig på vores websted. Disse oplysninger indsamles af linkedin-komponenten og tilknyttes af linkedin til den pågældende persons respektive linkedin-konto. Hvis den pågældende klikker på en integreret linkedin-knap på vores websted, tildeler linkedin disse oplysninger til den pågældende persons personlige linkedin-brugerkonto og gemmer disse personlige oplysninger.

Linkedin vil altid modtage oplysninger via linkedin-komponenten om, at den pågældende person har besøgt vores websted, hvis den pågældende person er logget ind på linkedin samtidig med, at han/hun har adgang til vores websted, uanset om den pågældende klikker på linkedin-komponenten eller ej. Hvis den pågældende person ikke ønsker en sådan overførsel af disse oplysninger til linkedin, kan han/hun forhindre overførslen ved at logge ud af sin linkedin-konto, inden han/hun får adgang til vores websted.

Linkedin på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls giver mulighed for at afmelde e-mail, SMS-beskeder, målrettede annoncer og for at administrere annonceindstillinger. Linkedin bruger også partnere som Quantcast, Google Analytics, bluekai, doubleclick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, som kan sætte cookies. Sådanne cookies kan afvises på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Linkedin’s nuværende privatlivspolitik kan findes på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Linkedin’s cookiepolitik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

20. Privatlivspolitik vedrørende brugen og anvendelsen af Pinterest
Den dataansvarlige har integreret komponenter fra Pinterest Inc. Ind på dette websted. Pinterest er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et onlinefællesskab, der normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i virtuelle

Rummet. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller giver internetfællesskabet mulighed for at give personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger. Pinterest gør det muligt for brugerne af det sociale netværk at offentliggøre billedsamlinger og individuelle billeder samt beskrivelser på virtuelle pinboards (såkaldt pinning), som igen kan deles (såkaldt repinning) eller kommenteres af andre brugere.

Pinterest drives af Pinterest Inc. 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang der er adgang til en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin), bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk opfordret af den pågældende Pinterest-komponent til at downloade en repræsentation af den tilsvarende Pinterest-komponent fra Pinterest. Du kan finde flere oplysninger om Pinterest på https://pinterest.com/ Som en del af denne tekniske proces får Pinterest kendskab til, hvilken specifik underside på vores websted den pågældende person har besøgt.

Hvis den pågældende person er logget ind på Pinterest på samme tid, genkender Pinterest, hvilken specifik side på vores websted den pågældende person besøger, hver gang den pågældende person går ind på vores websted og i hele den periode, hvor den pågældende person opholder sig på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Pinterest-komponenten og tildeles af Pinterest til den pågældende persons respektive Pinterest-konto. Hvis den pågældende person trykker på en Pinterest-knap, der er integreret på vores websted, tildeler Pinterest disse oplysninger til den pågældende persons personlige Pinterest-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

Pinterest modtager oplysninger via Pinterest-komponenten om, at den pågældende person har besøgt vores websted, hvis den pågældende person er logget ind på Pinterest samtidig med, at vedkommende har adgang til vores websted; dette sker uanset om den pågældende person klikker på Pinterest-komponenten eller ej. Hvis den pågældende person ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Pinterest på denne måde, kan han eller hun forhindre, at de overføres ved at logge ud af sin Pinterest-konto, inden han eller hun får adgang til vores websted.

Den fortrolighedspolitik, som Pinterest har offentliggjort, og som findes på https://about.pinterest.com/privacy-policy, indeholder oplysninger om Pinterest’s indsamling, behandling og brug af personlige oplysninger.

21. Privatlivspolitik om brug og anvendelse af Twitter
Den dataansvarlige har integreret Twitter-komponenter i dette websted. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikroblogging-tjeneste, hvor brugerne kan offentliggøre og distribuere såkaldte tweets, dvs. korte beskeder på højst 280 tegn. Disse korte beskeder kan læses af alle, også af personer, der ikke er registreret på Twitter. Tweets vises også til den pågældende brugers såkaldte followers. Followers er andre Twitter-brugere, der følger en brugers tweets. Desuden giver Twitter mulighed for at henvende sig til et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

Twitter drives af Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på dette internetsted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Twitter-komponent (Twitter-knap), bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk opfordret af den pågældende Twitter-komponent til at downloade en repræsentation af den tilsvarende Twitter-komponent fra Twitter. Yderligere oplysninger om Twitter-knapperne findes på https://about.twitter.com/de/resources/buttons . Som en del af denne tekniske proces modtager Twitter oplysninger om, hvilken specifik underside på vores websted den pågældende person har besøgt. Formålet med at integrere Twitter-komponenten er at give vores brugere mulighed for at videredistribuere indholdet af dette websted, at gøre dette websted kendt i den digitale verden og at øge vores trafik.

Hvis den pågældende person er logget ind på Twitter på samme tid, genkender Twitter, hvilken specifik side på vores websted den pågældende person besøger, hver gang den pågældende person går ind på vores websted og i hele den periode, hvor den pågældende person opholder sig på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Twitter-komponenten og tilknyttes af Twitter til den pågældende persons Twitter-konto. Hvis den pågældende person aktiverer en af de Twitter-knapper, der er integreret på vores websted, vil de overførte data og oplysninger blive tilknyttet den pågældende persons personlige Twitter-brugerkonto og blive gemt og behandlet af Twitter.

Twitter vil altid modtage oplysninger via Twitter-komponenten om, at den pågældende person har besøgt vores websted, hvis den pågældende person er logget ind på Twitter samtidig med, at han/hun besøger vores websted, uanset om den pågældende klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis den pågældende person ikke ønsker at videregive disse oplysninger til Twitter på denne måde, kan han eller hun forhindre videregivelsen ved at logge ud af sin Twitter-konto, inden han eller hun går ind på vores websted.

De gældende databeskyttelsesregler for Twitter findes på https://twitter.com/privacy?Lang=de .

22. Privatlivspolitik vedrørende brugen af youtube
Den dataansvarlige har integreret youtube-komponenter i dette websted. Youtube er en videoportal på internettet, hvor videoudgivere kan lægge videoklip ud, og andre brugere kan se, bedømme og kommentere dem gratis. Youtube giver mulighed for at offentliggøre alle typer videoer, og derfor kan man via internetportalen få adgang til komplette film- og tv-programmer samt musikvideoer, trailere eller videoer, som brugerne selv har lavet.

Youtubes driftsselskab er youtube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Youtube, LLC er et datterselskab af Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang en youtube-komponent (youtube-video) er blevet integreret på en af de enkelte sider på dette internetsted, som drives af den dataansvarlige, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk opfordret af den pågældende youtube-komponent til at downloade en repræsentation af den tilsvarende youtube-komponent fra youtube. Yderligere oplysninger om youtube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/de/ . Som en del af denne tekniske proces får youtube og Google oplysninger om, hvilken specifik underside på vores websted den pågældende person har besøgt.

Hvis den pågældende person samtidig er logget ind på youtube, genkender youtube, hvilken specifik underside af vores websted den pågældende person besøger, ved at kalde en underside, der indeholder en youtube-video. Disse oplysninger indsamles af youtube og Google og tilknyttes den pågældende persons youtube-konto.

Youtube og Google modtager via youtube-komponenten oplysninger om, at den pågældende person har besøgt vores websted, når personen er logget ind på youtube samtidig med, at vedkommende har adgang til vores websted, uanset om vedkommende klikker på en youtube-video eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker en sådan overførsel af disse oplysninger til youtube og Google, kan den registrerede forhindre en sådan overførsel ved at logge ud af sin youtube-konto, inden han/hun får adgang til vores websted.

De databeskyttelsesregler, der er offentliggjort af youtube, og som er tilgængelige på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, indeholder oplysninger om youtubes og Googles indsamling, behandling og brug af personoplysninger.

23. Privatlivspolitik vedrørende brug og anvendelse af yieldkit
Den dataansvarlige har integreret Yieldkit-komponenter i dette websted. Yieldkit er et tysk affiliate-netværk, der tilbyder affiliate marketing. Affiliate marketing er en internetstøttet salgsform, der gør det muligt for kommercielle operatører af internetsteder, de såkaldte købmænd eller annoncører, at vise reklamer, som normalt betales efter klik- eller salgsprovision, på

Internetsider tilhørende tredjeparter, dvs. salgspartnere, som også kaldes tilknyttede virksomheder eller udgivere. Købmanden stiller et reklamemedie til rådighed via affiliate-netværket, dvs. et reklamebanner eller et andet egnet middel til internetreklame, som efterfølgende integreres af en affiliate på dennes egne internetsider eller annonceres via andre kanaler, såsom søgeordsannoncering eller e-mailmarketing.

Yieldkit’s driftsselskab er yieldkit gmbh, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Yieldkit placerer en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Yieldkit-sporingscookien gemmer ikke nogen personlige data. Kun identifikationsnummeret på affiliate-partneren, dvs. den partner, der henviser den potentielle kunde, samt bestillingsnummeret på den besøgende på et websted og det klikkede reklamemedie gemmes. Formålet med at gemme disse data er at behandle provisionsbetalinger mellem en forhandler og en affiliate, som behandles via affiliate-netværket, dvs. Yieldkit.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre, at vores websted sætter cookies, som beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent modsætte sig, at der sættes cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre yieldkit i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Desuden kan cookies, der allerede er sat af yieldkit, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Yieldkits gældende databeskyttelsesregler kan findes på https://yieldkit.com/legal- notes/privacy-policy/ .

24. Retsgrundlag for behandlingen
Art. 6 I lit. En DS-GVO tjener vores virksomhed som retsgrundlag for behandlinger, hvor vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, hvilket f.eks. er tilfældet med behandlinger, der er nødvendige for levering af varer eller levering af andre tjenesteydelser eller vederlag, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. B DS-GVO. Det samme gælder for sådanne behandlinger, der er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, f.eks. i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en retlig forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, f.eks. til opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. C DS-GVO. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger blive nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende i vores virksomhed kom til skade, og hans navn, alder, sygesikringsoplysninger eller andre vigtige oplysninger skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. I så fald vil behandlingen være baseret på artikel 2, stk. 6 I lit. D DS- GVO. I sidste ende kan forarbejdningen baseres på art. 6 I lit. F DS-GVO. Behandlinger, der ikke er omfattet af et af de ovennævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at sikre en legitim interesse hos vores virksomhed eller en tredjepart, forudsat at den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder ikke har overhøj prioritet. Sådanne behandlinger er især tilladt for os, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. I den forbindelse var den af den opfattelse, at der kunne antages at foreligge en legitim interesse, hvis den pågældende person er kunde hos den ansvarlige (betragtning 47, punkt 2, sætning 2, i gruppefritagelsesforordningen for DS).

25. Legitime interesser i behandlingen, der forfølges af den dataansvarlige eller en tredjepart
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6 I lit. F DS-GVO er vores legitime interesse at drive vores forretning til gavn for alle vores medarbejdere og aktionærer.

26. Varigheden af opbevaringen af personoplysningerne
Kriteriet for varigheden af opbevaringen af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende oplysninger rutinemæssigt, medmindre de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen eller iværksættelsen af kontrakten.

27. Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser om levering af personoplysninger; nødvendighed for indgåelse af kontrakten; den registreredes forpligtelse til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af at undlade at levere personoplysningerne
Vi vil informere dig om, at udlevering af personlige data delvist er påkrævet i henhold til loven (f.eks. skattebestemmelser) eller kan være et resultat af kontraktmæssige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt for at indgå en kontrakt, at en person stiller personoplysninger til rådighed for os, som efterfølgende skal behandles af os. Den pågældende person er f.eks. forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med ham eller hende. Hvis der ikke gives personoplysninger, vil det betyde, at kontrakten ikke kan indgås med den registrerede. Før den registrerede person giver personoplysninger, skal den registrerede kontakte en af vores medarbejdere. Vores medarbejder informerer den registrerede i hvert enkelt tilfælde om, hvorvidt det er påkrævet i henhold til lov eller kontrakt at levere personoplysningerne eller om det er nødvendigt for indgåelse af en kontrakt, om der er en forpligtelse til at levere personoplysningerne, og hvilke konsekvenser det vil have, hvis personoplysningerne ikke er tilgængelige.

28. Eksistensen af en automatiseret beslutningstagningsproces
Som en ansvarlig virksomhed afholder vi os fra automatisk beslutningstagning eller profilering.

Denne databeskyttelseserklæring blev udarbejdet af generatoren for databeskyttelseserklæringer fra DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz gmbh, der fungerer som ekstern databeskyttelsesrådgiver for Memmingen, i samarbejde med advokaten for databeskyttelseslovgivning Christian Solmecke.

Politik om cookies

På vores websted alpentravel.com bruger vi cookies i overensstemmelse med denne cookiepolitik.

Oplysninger om ejeren

Alpentravel ApS.
Strandgade 46A,
1401 København K, Danmark
CVR / moms nr.: 37528420
Telefon: (+45) 71704460
E-mail: info@alpentravel.con

Hvad er en cookie?

I dag anvendes cookies af næsten alle websteder og er i mange tilfælde nødvendige for at levere en bestemt tjeneste på webstedet.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens it-udstyr (f.eks. en pc, tablet, smartphone osv.), så webstedet kan genkende udstyret. Cookies kan f.eks. bruges til at udarbejde statistik over brugernes brug af webstedet og til optimering af webstedsindholdet. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre websteder (tredjeparter) end dem, der er angivet i browserens adresselinje (URL-adressen). Indholdet af sådanne cookies kan være af generel karakter, men de kan også være f.eks. analytiske værktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter end den, der ejer webstedet.

Nogle cookies oprettes midlertidigt og udløber ved afslutningen af brugersessionen, når browseren lukkes (session cookies). Andre cookies gemmes på brugerens it-udstyr i en længere periode (permanente cookies). Når brugeren besøger et websted igen, placeres nye sessionscookies i den midlertidige hukommelse, mens permanente cookies fornyes.

Cookies alpentravel.com

På alpentravel.com bruger vi cookies til at analysere, hvordan vores websted bruges, og til at forbedre og forenkle dit besøg. Desuden bruger vi cookies til at udføre ordrer i vores webshop. Oplysningerne i statistikkerne er anonyme og kan ikke bruges til at identificere navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies på alpentravel.com

Følgende førsteparts-cookies placeres på alpentravel.com

Cookie
Formål
Sessionscookies
Lagre brugernes indkøbsaktiviteter under besøg på webstedet. Det gør det muligt for os at holde kurven intakt.
Vedvarende cookies
Indsamling af statistikker om, hvornår brugeren har besøgt webstedet, samt oplysninger om de websteder, hvorfra brugerne normalt besøger webstedet, og hvilke websteder de normalt går videre til.
Derudover placerer følgende tredjeparter cookies på alpentravel.com:

Cookie
Formål
Google Analytics
Indsamling af oplysninger om, hvordan de besøgende bruger webstedet. Disse oplysninger samles i rapporter, der hjælper os med at forstå, hvordan vi kan forbedre webstedet.
Dobbeltklik
Indsamling af oplysninger om, hvordan brugerne interagerer med reklamer, der vises på andre websteder, og hvilke reklamer de foretrækker.
Facebook
Sporer oplysninger om, hvordan brugerne interagerer med reklamer, der præsenteres af Facebook.
Tilbage på lager
Gemmer oplysninger om din session, som understøtter funktionen til at tilmelde dig for at modtage en besked, når en udsolgt vare er på lager igen.
Hvordan sletter/afviser man cookies?

Hvordan du sletter eller afviser cookies afhænger af din browser.

Hvis du bruger en pc, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis dette ikke virker, eller hvis du f.eks. bruger en MAC-computer, skal du klikke på linket i den browser, du bruger:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash-cookies
Hvorfor giver vi oplysninger om cookies?

Alle danske hjemmesider har pligt til at informere brugerne om de cookies, der placeres på brugerens it-udstyr. Oplysningerne skal være i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om oplysninger og samtykke, der kræves i forbindelse med lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr” (generelt benævnt “Bekendtgørelse om cookies”).

Bekendtgørelse om krav om information og samtykke i forbindelse med lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr (pdf)
Retningslinjer for bekendtgørelse om information og samtykke, der kræves i tilfælde af lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr (pdf)
Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne cookiepolitik, kan du kontakte os på info@alpentravel.com


Sidst opdateret 11. september 2019.

GDPR og cookiepolitik

    Send os en forespørgsel, så tjekker vi tilgængelighed og sender dig et komplet tilbud.

    Udrejse

    Hjemrejse

    Email

    Telefon